برچسب زده شده با : خراسان رضوی

معلم غیرت

تو در عمل به ما درس غیرت دادی.

| نادی نیوز |