برچسب زده شده با : سبزوار

معلم غیرت

تو در عمل به ما درس غیرت دادی.

شهادت یعنی شناخت وظیفه

شهادت معروفیت نیست؛ شهادت عرفان است، یعنی وظیفه‌شناسی، یعنی غیرت دینی داشتن، یعنی تعصب به ناموس، این تعریف یک شهید امر به معروف است.

| نادی نیوز |